Powrót do aktualności

Rekrutacja uczestników do projektu II edycja „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

28.06.2022

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego uruchomione zostało Centrum Operacyjno-Pomocowego wsparte nowoczesną platformą teleopieki TeleMED24, które onejmuje opieką osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Bytom.

Grupą docelową są osoby dorosłe, zamieszkujące Miasto Bytom, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, niesamodzielność wymagają odpowiedniej i specjalistycznej opieki. Osoby te będą miały zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania na czas realizacji projektu tj. do 31 lipca 2022 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu może się zapisać każda bez względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Oprócz pomocy rehabilitantów oraz pielęgniarek zapewniamy  24-godzinny monitoring uczestników za pomocą tzw. opasek życia.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką TeleMED24 muszą mieszkać na terenie Bytomia oraz muszą być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Spełnienie tych dwóch kryteriów już pozwala im wziąć udział w projekcie.

Jak wziąć udział w projekcie?

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie wymogów formalnych oraz złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz  dostępny od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj:  

Kolejny krok to złożenie Formularza Zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy składamy w wersji papierowej do biura  Centrum Operacyjno-Pomocowego ul. Karola Miarki 8 Bytom lub przesyłamy on-line na adres e-mail: biuro@telemed24eu.

DOKUMENTY W RAMACH PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJKETU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJKECIE

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o projekcie?  ZADZWOŃ POD NUMER:  32 718 68 22