Powrót do aktualności

Dopuszczenie do programu opasek posiadających więcej niż jeden przycisk

W związku z licznymi zapytaniami i interpretacją zapisów dotyczących funkcjonalności opasek dedykowanych do programu Korpus Wsparcia Seniora nasza Spółka zwróciła się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wykładnię zapisów ww. programu w zakresie funkcjonalności opasek.

Otrzymana pismem nr DPS-V.052.60.2021.DW z dnia 8 marca 2022 roku odpowiedź podpisana przez Panią Justynę Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w sposób jednoznaczny stwierdza, że „(…) zapis programu dopuszcza również urządzenia posiadające więcej niż jeden przycisk”, a nasza oferta spełnia te warunki!

Dalej, w ww. stanowisku czytamy, iż:(…) o ostatecznym wyborze realizatora usługi jednakże decyduje samorząd gminy (…) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Zapisy „Ustawy o Finansach Publicznych” w sposób jednoznaczny precyzują obowiązujące w tym zakresie:

1) zasadę zapewnienia wszystkim podmiotom równych szans i możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (art. 43),

2) zasadę celowego i racjonalnego wydatkowania publicznego,

3) zasadę objęcia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych kontrolą zarządczą (r. 6 w dziale I, art. 68-71) i audytem wewnętrznym (dział VI, art. 272-296),

4) zasadę przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (regulacja odrębna – Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych {Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114} od 1 lipca 2005 r. zastąpiła wcześniej obowiązujące w tym zakresie przepisy zawarte bezpośrednio w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.).

 


W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za oferty w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów 2022:

Agnieszka Szewczyk

tel: 883-516-644
mail: biuro@telemed24.com.pl