Jesteś tutaj: O nas

O nas

MKW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnej formie prawnej powstała dnia 2 września 2002 roku.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000157164.

Jesteśmy również podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr: 00000026085.